Site Overlay

AVG Voorwaarden / Privacy statement

Privacywetgeving (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u, als persoon, zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd.

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Privacyverklaring

De Buurtpreventie Oisterwijk (Whatsappgroepen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 2. Uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Buurtpreventie Oisterwijk (Whatsappgroepen) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres van de BuurtWhatsappgroep zijnde: info@buurtpreventie-oisterwijk.nl.

Verwerking van persoonsgegevens deelnemers BuurtWhatsapp

Persoonsgegevens van de deelnemers worden door de beheerder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het verwerken van deze gegevens om personen toe te voegen aan de desbetreffende BuurtWhatsappgroep waarvoor de persoon zich heeft aangemeld.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de door u gegeven toestemming. Door u aan te melden voor deze groep heeft u toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor deze groep.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. De aanmelding en afwikkeling voor de specifieke BuurtWhatsappgroep;
 2. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 3. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 4. Om u te informeren over verdere veiligheid gerelateerde onderwerpen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de beheerder van de BuurtWhatsappgroep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Mobiele telefoonnummer 
 4. Adres
 5. E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de beheerder opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De beheerder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens de BuurtWhatsapp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen voor zover mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via info@buurtpreventie-oisterwijk.nl, of met de privacyfunctionaris van de gemeente Oisterwijk via fg@oisterijk.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het mailadres van de BuurtWhatsappgroep zijnde: info@buurtpreventie-oisterwijk.nl.